Top

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile varsa iş görüşmesi sürecinde gerçekleştirilen sınav sonuçları, ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

 

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Edirne Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Teşekkülü (Edirne OSB Müdürlüğü) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Edirne OSB Müdürlüğü’nün ve Edirne OSB Müdürlüğü bünyesinde yer alan firmaların  insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, Edirne OSB Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi için gerekli insan kaynağının sağlanması gibi amaçlarla işlenecektir.

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Edirne OSB Müdürlüğü tarafından işlenen kişisel verileriniz, Edirne OSB Müdürlüğü’nün yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ile ve Edirne OSB Müdürlüğü bünyesinde yer alan firmalar ile paylaşılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kişisel verileriniz, Edirne OSB Müdürlüğü’nün insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Edirne OSB Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Edirne OSB Müdürlüğü’nün meşru menfaati ve açık rıza alınması hukuki sebebine dayanarak, mail yolu ile Edirne OSB Müdürlüğü’nün internet sitesi vasıtasıyla, insan kaynakları siteleri, fiziki ortamda ve formlar ile toplanmaktadır. 

 

 

 

 

 4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle Edirne OSB Müdürlüğü’ne başvurarak;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

İnternet sitemizde (http://www.edirneosb.org.tr/) yer alan “KVKK  Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Edirne OSB 1. Cad. No 5 Domurcalı Köyü Süloğlu / EDİRNE” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Kurumumuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, yada Kurumumuza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@edirneosb.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Adayın Adı-Soyadı:                                     İmza:                                      Tarih:

Forma Git