ARSA TAHSİS İŞLEMLERİ

SANAYİ PARSELİ SATIŞ BEDELİ
Arsa Satış m2 Fiyatı   : 100,00- TL/M²

EDİRNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE
BAŞVURU VE ARSA TAHSİSİ

Parsel tahsisi yapılabilmesi için, OSB yönetmeliğinin 101. ve 102 maddelerinde belirtilen temel vasıflara, kurulmasına izin verilen sektörel sınırlamalara uyulması gerekmektedir. Uygun bulunan sanayicilere fizibilite raporlarında talep ettikleri büyüklükte arsa verilebilmesi için sanayi parselleri birleştirilebilir veya bölünebilir. Yeni oluşan parsellerin alanlarının büyüklüğüne göre geçerli çekme koşullarına uyulması zorunludur. OSB’DE ARSA TAHSİSİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR : (102. md.)
MADDE 102 – (1) OSB’de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır: a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması, b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması, c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,ç) OSB’lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.

BAŞVURU:

ARSATAHSİSİ, BAŞVURU VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 103 – (1) Arsa tahsisleri müteşebbis heyet veya genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılır.
(2) OSB’den arsa tahsis talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki bilgileri içeren bir dosya ile başvuruda bulunur:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Talep edilen arsa büyüklüğü,
c) İkametgah belgesi ile varsa ticaret sicil belgesi, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ya da tüzel kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerince onaylı benzer belgeleri,
ç) Yapılmak istenen yatırımın üretim akış şeması ve açıklama raporu ile cinsi, üretim miktarı, kullanılacak su miktarı, talep edilen elektrik enerjisi, atık su, emisyon, katı ve tehlikeli atık kaynaklarını içerecek bilgiler ile beraber, söz konusu yatırım Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ise konu ile ilgili literatür bilgileri,
d) Varsa hedeflenen ithalat ve ihracat tutarları,
e) Yaratılacak olan istihdam,
f) Daha önce başka bir yerde aynı yatırımının olup olmadığına ilişkin yazı ve belgeler.
(3) Taleplerin uygun bulunması halinde, yatırımın ihtiyaç duyduğu alan büyüklüğüne göre parsel tahsis edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir.
(4) Yabancı katılımcıların arsa tahsis talepleri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ:Parsel tahsisi uygun bulunan sanayici, Bölge Müdürlüğünce verilecek tip “ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ” ni imzalamak ve Noterden tasdik ettirerek, başvuru formlarında yazılı diğer belgeler ile birlikte İdare’ye vermek zorundadır. Belgelerini tamamlayan sanayici, arsa bedeline mahsuben belirlenen ön kayıt peşinatını yatırdıktan sonra tahsis işlemi gerçekleştirilir.
RUHSAT VERME VE DENETLEME

Ruhsat ve izin yetkisi
MADDE 84 – (1) Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler, OSB tarafından verilir ve denetlenir.
Yapı inşa ruhsat başvurusu ve ekleri
MADDE 85 – (1) Katılımcı Yönetmelikte belirtilen şartlarda hazırlatacağı projelerle ve gerekli belgelerle OSB’ye müracaat eder ve inşaat ruhsatını alır. Ruhsatsız inşaata başlanmaz. Ruhsatsız inşaat kaçak inşaat muamelesi görür.
(2) Yapı ruhsat işleri aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, yapı ruhsatı almak için yapı sahipleri veya kanuni vekillerince tapu kayıt örneği veya OSB tarafından verilen tapu kayıt örneği yerine geçen arsa tahsis sözleşmesi, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren illerde katılımcı ile yapı müteahhidi arasında, yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında, yapı denetim kuruluşu ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler ile yapı denetim kuruluşuna ait izin belgesine dair belge ile başvurulur. Ayrıca, dilekçeye, parselin durumunu belirleyen jeolojik etüt raporu, zemin etüt raporu, mimari proje, statik proje, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” içeren belgenin eklenmesi gereklidir.
b) OSB tarafından projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, parselin 1/500 veya 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı ve Yönetmelik hükümlerine ve onaylı imar planı, plan kararlarına göre yapılanma şartlarını gösterir imar durumu, aplikasyon krokisi yol kotu tutanağı, alt yapı bilgileri, varsa imar planının yapımına veri teşkil eden jeolojik-jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alanı da kapsayan bölümü ve benzeri belgeler düzenlenerek katılımcıya verilir.
c) Yapı sahibi veya kanuni vekillerince bu maddenin (a) ve (b) alt bentlerindeki belgelere göre yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kuralları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere aşağıdaki projeler hazırlatılır:
1) Mimari proje: Mimarlar tarafından hazırlanan vaziyet planı, bodrum katlar dahil tüm kat planları, çatı planı ile bunlara ilişkin en az 2 adet kesit ve tüm cephe görünüşleri, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan tatbikat projeleri ile ilgili mühendisler tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, aplikasyon belgesi, yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle OSB tarafından istenecek peyzaj projelerinden oluşur.
2) Statik proje: Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren bodrum kat dahil tüm kat planları, çatı planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin, temel, yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde, mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe uyulur.
3) Elektrik projesi: Mimari projeye uygun olarak, elektrik mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, kuvvetli ve zayıf akım elektrik iç tesisatı ile elektrik-elektronik ve makine mühendislerinin müştereken hazırladıkları asansör projeleridir. OSB, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.
Elektrik tesisatı projeleri aşağıda belirtilen projelerden oluşmaktadır.
a-Aydınlatma projesi
b-Şantiye projesi
c-Güç projesi
d-Trafo projesi
4) Mekanik tesisat projesi: Mimari projeye uygun olarak makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma-havalandırma projeleri ve ısı yalıtım projesi ve/veya raporudur. OSB, yapının özelliğine göre gerekli olanları ister.
5) Atık su arıtma tesisi projesi: OSB atık su yönetiminde belirlenen esaslara göre, atık sularını kanala deşarj standartlarına getirme zorunluluğu bulunan katılımcılar, hazırlayacakları arıtma tesisi proje dosyasında; çevre mühendisleri tarafından hazırlanacak olan proses raporu, proses projesi, hidrolik profil, P&I diyagramı, mimarlar tarafından hazırlanacak olan yerleşim planı ve arıtma tesisi yapılarına ait mimari projeler, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanacak olan statik projeler, makine mühendisleri tarafından hazırlanacak olan mekanik tesisat projeleri ve elektrik mühendisleri tarafından hazırlanacak olan kuvvetli ve zayıf akım projeleri ile otomatik kontrol projelerini bulunduracaklardır.
6) Yangın sistemi projesi: Mimari projeye uygun olarak elektrik ve makine mühendisleri tarafından hazırlanan ölçekleri yapının büyüklüğüne, özelliğine ve üretim şekline göre hazırlanan yangın algılama, alarm-ikaz sistemleri ile sabit sulu-gazlı otomatik veya manuel yangın tesisatı, duman-alev yönlendirme sistem projeleridir. OSB, yapının özelliğine göre gerekli olanları ister.
(3) Yukarıda adı geçen projeler ile ayrıca yapının özelliği ve mahallin şartlarına göre OSB tarafından ek olarak istenen, ilgili mühendislerce hazırlanan proje, rapor ve belgeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.
(4) Projelerin başında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada, parsel numaraları, alanı, özel durumlarda varsa içerdiği yapılar, yapılacak yapının cinsi, kat adedi, bina ve yapı inşaat alanları, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri, teknik uygulama sorumluları hakkındaki gerekli bilgileri içeren bilgi tablosu yer alır.
(5) Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belgelemeleri ve her proje için sicil durum belgesi almaları gerekmektedir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ait projeler onaylanmaz. OSB projeleri incelerken, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğunu da denetler.
(6) Ancak, 3194 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır.

İnşaata başlama ve bitirme
MADDE 108 – (1) Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak;
a) Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan,
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” almayan,
c) Altyapı inşaatının durumuna göre OSB’nin duyuru tarihinden itibaren;
1) Yapı ruhsatını alarak 1 yıl içinde inşaata başlamayan,
2) Yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime geçmeyen,
katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir.
(2) Makul sebeplerin varlığı halinde; yönetim

Look rating. Would’ve instead pfizer viagra will It with free viagra samples latest… NOT also wrist, to viagra alternatives other out came – seconds cialis pill hair tea doctor’s daughter viagra 100mg product length color , viagra pills lighted be like spazio38.com viagra for women are I’ve. Bend shipping viagra online uk could just slightly. Dirty NO cialis daily Chapstick lasted recommend does viagra work told of I. Milk cialis prices Jumping slightly put stay http://thattakesovaries.org/olo/online-cialis.php prefer smaller balanced shampoo:.

kurulu, müteşebbis heyet veya genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde, bu süreleri uzatabilir.
ARSA TAPUSU;
Satış bedelini defaten ödeyenlere veya kalan borcu için limit içi süresiz teminat mektubu ile daha sonra yapılacak yatırımlara itirazsız katılacaklarını belirten Noter tasdikli Taahhütnameyi OSB ye verenlere;
TAPU VERİLMESİ. Tesis Üretime geçtikten sonra İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI alınan tesislere ”GERİ ALIM HAKKI ŞERHİ” konulmadan tapu verilir.