5 - Genel İdare Giderleri İçin Kredi Kullanmakta Olan OSB’lerde Teşkilatlanma ve Sarf Esasları Bölge müdürlüğü tip teşkilat şeması

Genel İdare Giderleri İçin Kredi Kullanmakta Olan OSB’lerde Teşkilatlanma ve Sarf Esasları Bölge müdürlüğü tip teşkilat şeması

MADDE 54 – (1) Bölge müdürlüğü tip teşkilat şeması;

a) Bölge müdürü,

b) Teknik birimde; şehir plancısı, mimar, mühendis unvanı ile en az beş kişi, tekniker, teknisyen, topograf ve sürveyan unvanı ile birer kişi,

c) İdari birimde; muhasebeci, muhasebe memuru, sekreter, evrak memuru, güvenlikçi, odacı ve şoför unvanı ile birer kişi, olmak üzere,

en az onyedi kişiden oluşur.

(2) Tip teşkilat şeması; unvanı, sayıları, nitelikleri ve gerekçeleri belirtilmek şartıyla müteşebbis heyetin teklifi ve Bakanlığın onayı ile oluşturulur ve değiştirilir.

Personelin niteliği

MADDE 55 – (1) OSB’lerde görev alacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Genel şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunanlar için ilgili Bakanlık izni almak,

2) 18 yaşını bitirmiş olmak,

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan koşulları taşımak,

6) Askerlikle ilgisi bulunmamak.

b) Özel şartlar

1) Bölge müdürü:

1.1) Proje ve altyapı inşaatından önce bölge müdürlerinde herhangi bir özel koşul aranmaz.

1.2) Proje ve altyapı inşaatı döneminde, 4 yıllık lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

1.3) İşletme döneminde ise, 4 yıllık lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan fakülte veya yüksek okullardan mezun, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

2) Kontrol mühendisi:

2.1) Proje ve altyapı inşaatı döneminde, işin durumuna ve ihtiyaca göre 4 yıllık lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan fakültelerden mezun, en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisi, elektrik mühendisi, çevre mühendisi veya makine mühendisi olmak.

2.2) Ruhsat ve izin aşamasında ise imar birimi için, yukarıda belirtilen özelliklere sahip şehir plancısı veya mimar olmak.

3) Muhasebeci:

Muhasebe ile ilgili 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak.

4) Muhasebe memuru:

Tercihen muhasebe ile ilgili en az 2 yıllık yüksek okul veya ticaret lisesi mezunu olmak.

5)Tekniker, topograf, sürveyan ve teknisyen:

Çalıştırılacağı işle ilgili olarak asgari meslek yüksek okulu veya meslek liselerinin harita, inşaat, makine veya elektrik bölümleri mezunu olmak.

6) Sekreter ve evrak memuru:

Lise mezunu ve bilgisayar işletmenliği belgesi sahibi olmak.

7) Şoför ve güvenlik görevlisi:

En az ilköğretim mezunu olmak; güvenlik görevlisi için, özel güvenlik sertifikasına sahip olmak.

İstenen belgeler

MADDE 56 – (1) OSB’de boş bulunan pozisyonlara ataması yapılacak personelden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya OSB’ce onaylı örneği,

b) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,

c) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyan,

ç) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası beyanı,

e) 2 adet fotoğraf,

f) Mesleki tecrübeye ait belge asılları veya OSB’ce onaylı örnekleri.

(2) Belgeleri tamam olan isteklilerin ataması, bölge müdürünün teklifi yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

(3) Aranan şartları taşımadığı veya yalan beyanda bulunduğu sonradan anlaşılanların iş akdi, hiçbir tazminat ödenmeksizin feshedilir.

Personel istihdamı

MADDE 57 – (1) Bakanlık tarafından onaylanan pozisyonlarda, OSB inşaatının aşamalarına göre personel istihdam edilir. Bu çerçevede;

a) OSB’de kamulaştırma çalışmaları başladığında bölge müdürü, harita mühendisi ve muhasebeci,

b) Alt yapı proje ihalesi aşamasında, kontrol mühendisi olarak inşaat mühendisi,

c) Altyapı inşaatı ihalesi yapıldığında, iş durumuna göre topograf, sürveyan ve teknisyen ile gerekli diğer teknik ve idari personel,

ç) AG –YG elektrik şebekesi inşaatı ihale aşamasında elektrik mühendisi,

d) Arıtma tesisi ihalesi aşamasında çevre mühendisi ve makina mühendisi

istihdam edilir.

(2) Personel hareketleri, her yılın ocak ayı başında ve işe başlatılan her personelin işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilir.

(3) Avukat, serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir ve benzerleri ile gerektiğinde ve istihdamı öngörülen personelin istihdam edilememesi halinde teknik hizmetlerin karşılanması için ihtiyaç ölçüsünde Bakanlığın belirleyeceği şekil ve şartlarda hizmet alımı yapılabilir ve bu takdirde ücret proje kapsamında kredilendirilir.

Parasal ve sosyal haklar

MADDE 58 – (1) Bakanlıktan genel idare giderleri için kredi kullanan OSB personelinin kredilendirilebilecek ücretleri, Yönetmeliğin EK –1 sayılı ekinde yer alan tabloda tespit edilmiştir. Müteşebbis heyet personelin liyakatine, tecrübesine ve diğer hususlara göre uygulanacak ücret ve sosyal hakların miktarlarının tespitine dair alacağı kararı, en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından tespit edilen miktarlar dışındaki ödemeler kredilendirilmez.

(2) Ücretler konusunda, aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) İşe yeni giren veya emekli olup OSB’de yeniden görev alan personele, unvanları karşısındaki birinci dereceden ücret ödenir.

b) İki ile yedinci derece arasında ücret alan personel, her derecede 2 yıl çalıştıktan sonra bir üst dereceye terfi eder.

c) Brüt ücretler, derecelerdeki göstergeler ile katsayının çarpımı sonucu bulunur.

ç) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere katsayı 0,3 olarak tespit edilmiş olup; katsayı, kamuda çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalışan personele Bakanlar Kurulu Kararı gereğince uygulanan brüt sözleşme ücret artışı oranında artırılarak uygulanır.

(3) (Değişik:RG-4/8/2011-28015) OSB personeline, ücretlerinden ayrı olarak ödenen;

a) 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde 2 aylık ücret tutarında ikramiye,

b) Yılını dolduran personele 31 Aralık tarihinde 331. TL ayni giyim yardımı,

c) Personelin ölümü halinde kanuni mirasçılarına 2.000. TL. ölüm yardımı,

ç) Çalışılan her gün için net 5. TL. yemek yardımı,

kredilendirilir.

(4) İşe yeni giren OSB personeli, sözleşmelerinde belirtilen deneme süresini müteakip sosyal yardımlardan, çalıştığı gün sayısına orantılı olarak yararlanır. Ölüm yardımı bu hükme tabi değildir.

(5) OSB personeli ücretlerinin kredilendirilebilmesi için; hizmet sözleşmelerinin, bölge müdürü ve imar ve kontrol teşkilatında görev alanların ise kontrollük hizmet taahhütnamelerinin Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir.

(6) OSB personeline ödenecek sosyal yardımlar, her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerlendirme oranlarına göre artırılarak uygulanır.

Yolluk

MADDE 59 – (1) Müteşebbis heyet, yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleriyle OSB personelinin belediye sınırları dışına yapacağı geçici seyahatlerde yolluk bildirimleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerine her yıl Bütçe Kanunu ile ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan Devlet Memurları için tespit edilen miktar, bölge müdürü için 5800–8000, kontrol mühendisi ve muhasebeci için 3000–5800, diğer personel için ise aylık/kadro derecesi 1–4 olanlar için tespit edilen miktarlar kadar geçici görev yolluğu kredilendirilir.

Personelin statüsü ve sosyal güvenlik

MADDE 60 – (1) Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeli 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilir. Kullanılmayan yıllık izinler için ödenecek ücretler kredilendirilmez.

(2) Personel 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Personel dosyaları

MADDE 61 – (1) Personele ait her türlü belge ve bilgilerin muhafaza edildiği ve izlendiği dosyalar, bölge müdürlüğünde saklanır ve takip edilir.

Çekilmede ve işe son vermelerde devir teslim

MADDE 62 – (1) Çekilen veya görevine son verilen personel, üzerinde bulunan OSB’ye ait her türlü belge ve demirbaşı en geç 5 iş günü içerisinde bölge müdürlüğüne, bölge müdürü ise, yönetim kuruluna, tutanakla devir ve teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılır.

Görev ve sorumluluk

MADDE 63 – (1) Bölge müdürü ve personeli, kendilerine verilen iş ve görevleri, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme, genelge ve talimatlarla emirlere ve iş icaplarına uygun olarak en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Bölge müdürü ile personeli, kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından ve kendi kusurlarından doğan zararlardan sorumludur.

(3) Bölge müdürü ve personeli, OSB’nin para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile mal, bilanço, tutanak, rapor, defter, kayıt ve belgeleri üzerinden işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

Basına bilgi ve demeç verme

MADDE 64 – (1) OSB personeli, görevleri sona erse dahi, görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri OSB’ye ve katılımcılara zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere açıklayamaz. Bu bilgilerle ilgili olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç veremez. Yönetim kurulu, bölge personelinin görevleri ile ilgili konularda basına bilgi ve demeç vermeleri konusunda yazılı izin verebilir.

Araç ve gereçlerin görev mahalli dışına çıkarılması

MADDE 65 – (1) OSB personeli, görevleri ile ilgili OSB’ye ait belge, araç ve gereçlerini görev mahalli dışına çıkaramaz ve özel işlerinde kullanamaz. Kendilerine teslim edilen belge, araç ve gereçleri görevi sona erdiği zaman iade etmek zorundadır.

Diğer masraflar

MADDE 66 – (1) OSB için yapılacak proje kapsamındaki diğer masraflardan;

a) Hizmet aracı bulunmayan OSB’lerde bölgeye belediye vasıtalarının çalışmadığının belgelendirilmesi ve Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde personelin servis ücretleri,

b) İhale ilanları hariç ilan ve yayın giderleri,

c) İpotek harcı, noter masrafları, banka ekspertiz ücretleri,

ç) Her türlü mahkeme masrafları,

kredilendirilir.

Sarf belgelerinin gönderilmesi

MADDE 67 – (1) Bakanlığa kredilendirilmek üzere gönderilecek genel idare giderlerine ilişkin olarak;

a) Kredi taleplerinin temsil ve ilzama yetkililer tarafından yapılması,

b) Harcama belgelerinin tamamının temsil ve ilzama yetkililer tarafından tasdik edilmesi,

c) Harcama belgelerinin tarih sırasına göre listesinin yapılması, harcama belgeleri ile birlikte S.S.K bildirgesi, tahakkuk fişi ve makbuzu ile muhtasar beyanname, tahakkuk fişi ve makbuzlarının gönderilmesi,

zorunludur.

(2) Aksi takdirde kredi talebi, Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

İstisnalar

MADDE 68 – (1) Bakanlıktan genel idare giderleri için kredi kullanmayan OSB’ler için bu bölümde yer alan hükümlerin uygulanması veya değişik olarak düzenlenmesi müteşebbis heyetin veya genel kurulun yetki ve sorumluluğundadır.

(2) Ancak Kanun ve Yönetmelikte verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için bölge müdürlüğünün sayı ve nitelik bakımından yeterli elemanı istihdam edecek şekilde yapılanması zorunludur.