Top

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

                                  

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak  Edirne Organize Sanayi Bölgesi tarafından işlenebilecektir.

Bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

 

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ                                              

 

Edirne Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Teşekkülü olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. Edirne Organize Sanayi Bölgesi, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Edirne Organize Sanayi Bölgesi olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Edirne Organize Sanayi Bölgesi’nin kişisel veri işleme amaçları ;

 

 • 4562 sayılı OSB Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği  ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve hizmetlerin (imar, arsa tahsis, elektrik, su, doğalgaz, çevre vs.) mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi için Müdürlüğümüzün iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet, hizmet ve raporlamaların yürütülmesi,
 • İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Valilik, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğü, Çevre Şehircilik il müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SGK v.b.), 
 • Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Talep  ve  şikayetlerin  değerlendirilmesi,
 • Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP            

 

Kişisel verileriniz,

 • Kurumumuz tarafından sunulan, imar, yapı ruhsatı, kiralama,  inşaat ve üretim ile ilgili ruhsatlandırma faaliyetlerimiz elektrik/üretim, doğalgaz, çevre/atıksu, su abonelik/bağlantı gibi hizmetler ile çerçevesinde talep etmiş olduğumuz evraklar ve formlar aracılığıyla,
 • Kurumumuz internet sitesindeki formlar veya ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler girilerek veya kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalar aracılığıyla,
 • Alt yapı ve diğer hizmetlerimizle ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kağıt üzerindeki formlar ve verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,
 • Kurumumuz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif aracılığıyla,
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden,

 

yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vs. toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Başta 4562 sayılı OSB Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği olmak üzere; Çevre Kanunu, İmar Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Endüsti Bölgeleri Kanunu, İş Kanunu, Vergi Usul Kanunu vs.)
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Kurum olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

 

 

Detaylı bilgi için “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”na bakınız.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

 

Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.

 

Kişisel verileriniz; kurumumuz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için OSB Kanunu, TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Çevre Yönetim Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşları (Valilik, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik il müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı,  Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vs.) ile kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilme çerçevesinde aktarılabilecektir.   Ayrıca sunduğumuz hizmetlerin amacı doğrultusunda ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, muhasebe, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kurumumuz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

İnternet sitemizde (http://www.edirneosb.org.tr/) yer alan “KVKK  Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Edirne OSB 1. Cad. No 5 Domurcalı Köyü Süloğlu / EDİRNE” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Kurumumuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, yada Kurumumuza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@edirneosb.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Kurumumuza ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

 

EDİRNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 İLETİŞİM

Adres: Edirne OSB 1. Cad. No 5 Domurcalı Köyü Süloğlu / EDİRNE

Telefon :  +90 284 213 65 59

E-Posta Adresi : info@edirneosb.org.tr

 

Ek : Başvuru Formu