Top

DAHA GÜZEL YARINLAR

"İÇİN TEMİZ ÇEVRE"


2017 yılında Trakya Kalıkınma Ajansının altyapı ile ilgili hibe desteğinden yararlanılarak 1000 m3 /gün kapasiteli, Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik ünitelerden oluşan arıtmamız faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Aynı zamanda fabrikalardan gelen atık suların ölçümlerini yapmak üzere analiz labartuvarımız vardır.
DAHA GÜZEL YARINLAR

KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İZLENECEK PROSEDÜR

  1. Edirne OSB Müdürlüğü’nden alınan Bağlantı Belgesi Sözleşmesi  firma yetkilisi tarafından imzalanır.

  2. İmzalayan yetkili kişinin imza sirküleri bağlantı belgesi sözleşmesinin ekinde verilir.

  3. Dilekçe ile birlikte Edirne OSB Müdürlüğü’ne başvurulur. ( Dilekçe Örneği OSB’den alınabilir.)

  4. Başvuru yapıldıktan sonra Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde inceleme yapılır ve “fabrika denetleme tutanağı” doldurulur. ( Örneği Bölge Müdürlüğü’nden alınabilir.)

  5. Kanal Krokisi ( Evsel Atıksu kanalı, endüstriyel atıksu kanalı, yağmur suyu kanalı, atıksu sayacı, otomatik ızgara vs krokide belirtilir) hazırlanır.

  6. Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait 2872 Sayılı Çevre Koruma Yönetmeliklerine Uyacağına Dair Taahhütname

  7. Atıksu Kanal Bağlantı İzni Taahhütnamesi

  8. Atık su karakterinin belirlenmesi için MELBES sistemi üzerinden oluşturulacak analiz raporlarının müdürlüğe teslim edilmesi.

  9. Eksiklik tespit edilmesi durumunda eksikliğin durumuna göre süre verilir. Eksiklik tamamlandıktan sonra belge düzenlenip firmaya verilir.

  10. Eksiklik yok ise belge düzenlenip firmaya verilir. 

KANALA DEŞARJ KRİTERLERİ

Madde 12 - (1) Atık su parametrelerinin, Kanalizasyon sistemine deşarjında öngörülen üst sınır değerleri aşağıdaki gibidir...
KANALA DEŞARJ KRİTERLERİ

DAHA GÜZEL YARINLAR İÇİN TEMİZ ÇEVRE